top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Franky and Coen into the breach

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting Franky and Coen into the breach: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87694506, handelend onder de naam Franky and Coen into the breach.

Website: de website van Stichting Franky and Coen into the breach, te bereiken via het webadres frankyandcoen.nl.

Gebruiker: de bezoeker van de website, alsmede de natuurlijke of rechtspersoon die een donatie doet aan Stichting Franky and Coen into the breach.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stichting Franky and Coen into the breach en op alle donaties die via de website worden gedaan.

2.2. Door gebruik te maken van de website van Stichting Franky and Coen into the breach en/of door een donatie te doen via de website, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3. Stichting Franky and Coen into the breach behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website zijn geplaatst.

Artikel 3 - Donaties

3.1. Donaties kunnen uitsluitend worden gedaan via de website van Stichting Franky and Coen into the breach.

3.2. Door een donatie te doen via de website, verleent de gebruiker toestemming aan Stichting Franky and Coen into the breach om het gedoneerde bedrag te incasseren van de opgegeven bankrekening.

3.3. Donaties zijn definitief en worden niet teruggestort.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, berusten uitsluitend bij Stichting Franky and Coen into the breach of haar licentiegevers.

4.2. Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enig onderdeel daarvan op enige wijze te verveelvoudigen, te verspreiden of op andere wijze te exploiteren, tenzij Stichting Franky and Coen into the breach hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1. Stichting Franky and Coen into the breach is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website of het doen van een donatie via de website.

5.2. Stichting Franky and Coen into the breach is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of onderbrekingen in de toegang tot de website of het donatieproces via de website.

5.3. Stichting Franky and Coen into the breach is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op de website van Stichting Franky and Coen into the breach wordt verwezen.

Artikel 6 - Privacy

6.1. Stichting Franky and Coen into the breach respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

6.2. De persoonsgegevens die worden verstrekt bij het doen van een donatie via de website worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de donatie en worden niet verstrekt aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Artikel 7 - Geschillen en toepasselijk recht

7.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stichting Franky and Coen into the breach is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u deze gerust stellen.

bottom of page